מדיניות פרטיות

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של "בית ספר לנהיגה מור", (להלן: "החברה" )

החברה מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתרי האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה (להלן : "האתר" או "האתרים"). מטרת מסמך זה היא להסביר את מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר, והוא כולל בין היתר את אופן השימוש שעושה החברה במידע הנמסר לה על-ידי הגולשים באתר או נאסף על-ידה בעת השימוש באתר.
הנתונים והמידע שתמסרו או שייאספו על-אודותיכם במסגרת השימוש באתר, יישמרו במאגרי המידע הרשומים של החברה ויעובדו על ידה בהתאם להוראות הדין ולפי הסכמתכם. יובהר כי אינכם מחויבים למסור נתונים ומידע על-אודותיכם ומסירתם תלויה באופן שימושכם באתר. יצוין כי השימוש בחלק מהשירותים באתר מותנה במסירת מידע על-אודותיכם.

הסכמתכם לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות

השימוש באתר מעיד על הסכמתכם למדיניות פרטיות זו, וכן לתנאי השימוש של האתר ובהתאם לכל דין אשר חל או יחול על שימוש סביר באתר. אם אינכם מסכימים לאחד מהתנאים, אנא הימנעו מהמשך השימוש באתר ו/או פנו אלינו על-מנת שנוכל לסייע לך בדרכים חלופיות. שימוש במידע על-אודותיכם ייעשה אך ורק בהתאם לדין. 

המידע הנאסף

בעת השימוש באתר ו/או הרשמה לשירותים מסוימים שיוצעו באתר, ייתכן שייאספו נתונים ומידעים שונים הנוגעים אליכם, ובניהם מידע שקראתם באתר ולרבות פרסומות, העמודים שבהם צפיתם, ההצעות והשירותים שעניינו אתכם, כתובת ה IP- שלכם, ספק שירותי האינטרנט שלכם, תאריך הביקור, משך הביקור, וכן מידע נוסף. החברה עשויה לשמור את המידע במאגריה לפי החלטתה. 
השימוש בנתונים ובמידעים האמורים, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו ועל פי הוראות כל דין. השימוש בנתונים ובמידעים האמורים ייעשה בין היתר למטרות הבאות:

 • לשם תפעולו ופיתוחו התקין של האתר. יובהר כי המידע המשמש לצורך זה לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מדי פעם או בהסכמתכםולפי כל דין מחייב.
 • ליצירת קשר עימכם ולצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע זה, אם יועבר לצדדים שלישיים, לא יזהה אתכם אישית, למעט בהסכמתכם ולפי כל דין מחייב.
 • שימוש בשירותים שונים באתרים.
 • שיפור, העשרה והתאמה-אישית של השירותים והתכנים המוצעים באתר, בין היתר באמצעות ניתוח סטטיסטי של מידע שנאסף על-אודותיכם.
 • שליחת מידע שיווקי ופרסומי – בין אם מידע שהחברה תפרסם ובין אם מידע שתקבלו לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. מידע כזה ישוגר אליכם אם נתתם הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכלו לבטל את הסכמתכם ולחדול מקבלתו. יובהר כי החברה לא תמסור את פרטיכם האישיים למפרסמים, למעט בהסכמתכם ולפי כל דין מחייב.
 • לצורך הצעה ורכישה של מוצרים ושירותים באתר – לרבות פרסום מידע ותכנים מטעמכם.
 • לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של איזה מהשירותים הרלבנטיים באתר.

Cookies

האתר עושה שימוש ב-"עוגיות" (Cookies), באמצעותן נאסף מידע אנונימי לצורך התפעול השוטף והתקין של האתר, לאימות פרטים, אבטחת מידע וכדי להתאים את האתר להעדפותכם האישיות וכך להקל על שימושכם באתר. כמו כן,הנתונים והמידעים שייאספו על-ידי העוגיות עשויים לשמש לשם פרסום מודעות ו/או הצעות למוצרים ולשירותים שונים של החברה בעת ביקורכם באתר של החברה ו/או באתרים אחרים. 

העוגיות הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלכם יוצר בעת כניסתכם לאתרים, וזאת אם הגדרות הדפדפן שלך מאפשרות זאת. יצוין כי חלק מהעוגיות יימחקו כאשר תסגרו את הדפדפן וייתכן שאחרות יישמרו על גבי הכונן הקשיח. העוגיות מכילות מידע מגוון ובכלל זאת גם מידע אישי ומידע מהסוג שנאסף על-ידי החברה כאמור לעיל. יצוין, כי יש והעוגיות מייתרות את הצורך בהזנת פרטיכם האישיים מחדש, אם והיכן שתתבקשו לכך בכניסות חוזרות לאתרים. 
אם ברצונכם להימנע מלקבל עוגיות, באפשרותכם לחסום את האפשרות על ידי שינוי מתאים בהגדרות הדפדפן שלכם. לצד זאת יצוין כי חסימת האפשרות לקבל עוגיות כאמור עשויה להביא לכך שלא תוכלו לעשות שימוש בחלק מהשירותים המוצעים באתרים או אף לאפשרות הגלישה באתרים. 
עוד יצוין כי ניתן למחוק את העוגיות ממחשבכם. ככל שהינכם משוכנעים שאינכם מעוניינים שהאתר והשירותים המוצעים בהם יותאמו להעדפותיך, מומלץ לעשות כן. 

שמירת המידע

הנתונים והמידע שתמסרו בעת השימוש באתר, יישמרו במאגרי המידע הרשומים של החברה. מטרת מאגרי מידע אלה היא בין היתר ניהול ושיפור השירות ללקוחות החברה, כמו גם שימוש בו כמפורט לעיל במדיניות פרטיות זו. כפי שצוין לעיל, אינכם מחוייבים למסור מידע זה לפי חוק, אך אם תבחרו שלא למסור מידע במקום בו הוא נחוץ לתפעול שירות המוצע באתר, ייתכן כי לא תוכלו ליהנות מחלקים מהאתר.​

העברת המידע לצדדים שלישיים

החברה תימנע מהעברת הנתונים והמידע שנאסף על-אודותיכם לצדדיים שלישיים, אלא אם הדבר הותר על-פי מדיניות פרטיות זו, בהסכמתכם המפורשת או על-פי הדין.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, העברת המידע תתבצע בין היתר במקרים הבאים:

 • היה ותרכשו מוצרים ושירותים באמצעות האתר, וזאת לשם השלמת הרכישה באמצעות צדדים שלישיים וככל שנדרש.
 • על-פי צו שיפוטי או על-פי דרישת רשות מוסמכת על-פי חוק.
 • כדי למנוע פגיעה חמורה בכם ו/או ברכושכם או בגופו או רכושו של צד שלישי או בחברה.
 • במקרה של מחלוקת משפטית ו/או טענה ו/או תביעה בינכם לבין החברה, או אם תבצעו באתר פעולות שבניגוד לדין.
 • במקרה של מיזוג תאגידי עם גוף אחר ו/או מיזוג פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שמקבל המידע החדש יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו, על כל מגבלותיה ותנאיה.
 • בכל מקרה בו ניתנה הסכמה מפורשת על-ידכם להעברת המידע כאמור.

כמו כן, ייתכן שחלק מהשירותים ו/או מוצרים ו/או פרסומות המוצגים באתרים ולרבות ביצוע תשלומים שונים באתר, מבוצעים או מנוהלים באמצעות צדדים שלישיים. במקרה כאמור, יבוצעו שירותים אלה או חלק מהם באמצעות מחשביהם של אותם צדדים שלישיים, להבדיל ממחשבי החברה. בהתאם לכך, השימוש בשירותים אלה ואיסוף המידע על-אודותיכם יהא על-פי מדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים. אי לכך אנו ממליצים כי תעיינו גם במסמכי מדיניות הפרטיות שלהם. בהקשר זה יצוין כי החברה עשויה להתיר על-פי שיקול דעתה, לצדדים שלישיים לנהל את מערך הפרסומות והשיווק באתרים ובמקרה זה יחול האמור לעיל.

דיוור

החברה מעוניינת לשלוח אליכם מדי פעם מידע פרסומי בנוגע לשירותיה ומוצריה . משלוח מידע כאמור יבוצע אך ורק בכפוף לקבלת הסכמתכם בעת השימוש באתר ו/או במסגרת הרישום לאחד השירותים המוצעים בו. יובהר כי גם אם נתתם הסכמתכם לקבלת מידע פרסומי, תוכלו בכל עת לבטלה והחברה תימנע מלהמשיך ולשלוח תוכן פרסומי. 

עיון במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 הינכם רשאים לעיין במידע על-אודותיכם אשר מצוי במאגר החברה ואף לבקש מאיתנו לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק. כדי לממש זכות זו, יש לשלוח בקשה בכתב אל החברה לכתובת: המלאכה 8 , נתניה , או פנו לשירותי האתר.

בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליכם, בהתבסס על השתייכותכם לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בהצעה מסחרית"), כי אז אתם זכאים על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליכם יימחק ממאגר המידע . החברה תמחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליכם בהצעות מסחריות כאמור לעיל. המידע האמור ימשיך להישמר במאגרי המידע של החברה וזאת למטרות המנויות במדיניות הפרטיות ועל-פי דין מחייב, אך החברה לא תשתמש בו לצורך פניות אישיות אליכם בהצעה מסחרית. בהתאם לדין, אם במהלך 30 יום לא תקבלו הודעה כי המידע שביקשת למחוק כאמור אכן נמחק, תהיו זכאים לפנות לבית משפט השלום באופן הקבוע בתקנות שמכוח החוק.

האם האתר מאובטח?

החברה עושה כל שביכולתה ונעזרת באמצעי אבטחה טכנולוגיים וארגוניים מתקדמים כדי לאבטח את המידע המצוי בשליטתה, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד גישה על ידי אנשים בלתי מוסמכים או מורשים. על אף האמור, החברה אינה יכולה להבטיח את אבטחת המידע ושמירתו באופן מוחלט ואינה מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם.

שינויים במדיניות הפרטיות

החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות פרטיות זו. בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.

יצירת קשר

בכל שאלה ובקשה, אנא פנו אלינו באמצעות טופס יצירת קשר, או בכתובת המלאכה 8 נתניה , או בטלפון שמספרו: 052-6687192.